Portal de transparència i bon govern

La regulació de transparència, accés a la informació, bon govern i govern obert, recollits a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són fruit de la voluntat de donar eines als ciutadans, destinataris finals dels serveis públics d’interès general, per conèixer quines són les funcions de les administracions, com s’han de dur a terme i, sobretot, amb quins recursos.

Per tal de garantir el principi de qualitat en l’actuació de l’Administració Pública Catalana i de les entitats vinculades o prestadores de serveis públics, és necessari que l’actuació de les entitats sigui clara i transparent, i que en tot moment es garanteixi el dret d’accés a la informació per part del ciutadà.

A Corporació Fisiogestión incorporem aquest Apartat de Transparència i Bon govern a la nostra web, refermant-nos en el nostre compromís de donar-nos a conèixer a la societat, aportant informació clara, rellevant i rigorosa de la nostra activitat, de la seva gestió i del nostre equip humà. De forma gradual, anirem actualitzant aquesta informació i s’aniran afegint nous continguts que considerem d’interès per a la nostra comunitat.

Informació Institucional i Organitzativa

Des de 1970 compromesos amb la rehabilitació de les persones. El nostre nom, Fisiogestión, defineix els nostres dos grans blocs d’activitat.

FISIO…

La nostra essència, vetllar per una prestació assistencial de qualitat per als nostres pacients, als quals els oferim tots aquells serveis que una persona pot necessitar per a la seva recuperació, amb tractaments personalitzats, protocols terapèutics definits i la incorporació de les noves tecnologies en la recuperació de les persones.

…GESTIÓN

Són els nostres serveis de suport a l’activitat assistencial. Des dels nostres Serveis Centrals, proveïm als centres assistencials de tots aquells serveis transversals de gestió, necessaris per dur a terme la nostra activitat. Una gestió de qualitat, innovadora i ètica, que busca optimitzar els seus processos en línia amb els nostres valors, perquè els nostres professionals puguin centrar-se en el que és el més important, l’atenció als nostres pacients.

Què ens identifica?

La nostra manera d’entendre i exercir la rehabilitació i l’atenció integral de les persones.

La nostra voluntat de millorar l’experiència assistencial dels nostres pacients/usuaris, invertint els nostres esforços i recursos en la millora dels nostres mètodes gràcies a un equip de persones multidisciplinar que es dedica a l’anàlisi i la millora contínua dels nostres processos.

El nostre compromís amb cadascun dels nostres grups d’interès: des d’usuaris/clients i equips interns, fins a la societat en general, contribuint amb honestedat al compliment de totes les nostres responsabilitats amb dedicació, empatia i esforç al benefici de la societat.

Corporació Fisiogestión

Corporació Fisiogestión és la nostra marca comercial. Sota aquest nom desenvolupem la nostra activitat amb diverses empreses de rehabilitació, amb més de 30 centres assistencials establerts en diversos punts del territori espanyol, oferint als nostres clients una assistència sanitària i rehabilitadora de qualitat, vetllant sempre per la salut dels nostres pacients.

 • A.B. Toni Bove Centre de Fisioterapia, S.L.
 • Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia, S.A.
 • Instituto de Rehabilitación Médica, S.A.
 • Instituto de Rehabilitación La Bañeza, S.A.
 • Instituto de Rehabilitación Astur, S.A
 •  Orts Valt, S.L.
 • Fisio Girona, S.A.
 • Fisioterapia, S.A
 • Fundació Espai Salut
 • Institut Logopèdic de Barcelona, S.A.
 • Kinesiterapia, S.A.
 • Serveis Ilerdenses de Rehabilitació, S.A.
 • Servicios de Fisioterapia, S.A.
 • Sociogeriatria, S.A.
 • Sociosanidad, S.A.

Totes elles gestionades per dues entitats que els presten serveis transversals de gestió, sota una mateixa política i estratègia corporativa.

 • Corporación de Administración Sanitaria, a.i.e
 • Fisiogestión Service, a.i.e

Missió, Visió, Valors i Pla estratègic

Missió

Rehabilitar i educar a persones, contribuint a la promoció de la salut.

Visió

Ser un referent de la recuperació de les persones, mitjançant la proximitat, servei i tracte personalitzat, amb un equip humà cohesionat i compromès amb la societat.

Valors

Compromís
Millora contínua
Credibilitat
"Sempre en línia amb la nostra cultura corporativa, actualment, estem immersos en el pla estratègic 2022-2024"

Comitè de Direcció


La nostra estructura

El Comitè de Direcció és l’òrgan corporatiu responsable de dirigir i controlar la gestió operativa i la projecció de la Corporació, orientant-la a la consecució dels objectius globals establerts pel pla estratègic i els seus òrgans de govern.

L’import de les retribucions del Comitè de Direcció en 2018 és de 323.039 euros.

Carles Núnez

Director General

Francesc Pol

Director General Adjunt

Manel Santaló

Director Relacions Institucionals

Jordi Salas

Director Territorial 1

David Díaz

Director Territorial 2

Jordi Martínez

Director Territorial Director Comercial

Palmira Tudela

Directora Recursos Humans
"Una estructura de comandaments, facilita la implantació i seguiment de totes les mesures directives acordades, d’acord amb l’organigrama corporatiu"

Cultura de compliment, transparència i bon govern

Compliance Legal

Corporació Fisiogestión vol manifestar el més ferm compromís per desenvolupar la seva activitat d’acord amb les majors exigències d’integritat i adequació a la legislació vigent que li és d’aplicació, qualsevol norma, reglament o disposició legal d’abast local, autonòmic i/o estatal que sigui pertinent, ja sigui normativa fiscal, laboral, penal, administrativa i/o civil.

En aquest sentit, al 2020, Corporació Fisiogestión fa un pas endavant en la defensa de la seva cultura de compliment instaurant el seu Sistema de Compliance corporatiu. L’objectiu és incrementar el nostre compromís amb el compliment de la legalitat, a l’hora que instaurem una veritable cultura ètica amb pautes de bon govern, transparència i ètica corporativa. Sota aquest marc, hem elaborat un pla d’acció vinculat a la instauració de tota una sèrie de normes i polítiques internes, amb mesures de prevenció de conductes delictives i de respecte als nostres valors i al nostre compromís ètic.

El Codi Ètic i la Política Anticorrupció són dos dels elements essencials d’aquest Compliance Corporatiu, d’obligat compliment per qui desenvolupi la seva activitat a la Corporació Fisiogestión o en el seu nom.

Canal ètic

El Canal Ètic de Corporació Fisiogestión, també conegut com a Sistema Intern d’Informació, és un canal mitjançant el qual es pot reportar qualsevol mena d’irregularitat o incompliment normatiu, inclosos els relacionats amb l’assetjament sexual. El Canal és completament confidencial i està a la disposició de tots els que formen part de Corporació Fisiogestión, i també d’aquells que tinguin qualsevol mena de relació amb la Corporació com a proveïdors, clients, col·laboradors, etc.

Les comunicacions a través del Canal es realitzaran mitjançant un formulari, gestionat per la plataforma Whistleblower Software, proveïdor extern a la companyia, amb l’objectiu de garantir l’anonimat de les persones que vulguin informar sense donar a conèixer la seva identitat. En aquests casos d’anonimat, la plataforma oferirà un Codi a l’usuari que reporti amb la finalitat que pugui tornar a accedir al Sistema i conèixer l’estat de la comunicació i/o de la recerca.

Corporació Fisiogestión, compromesa amb la transparència i la cultura ètica, posa a disposició aquest canal perquè qualsevol incompliment normatiu o dolentes pràctiques sigui reportat a fi de poder corregir aquestes actituds i millorar com a organització. En aquest sentit, la Corporació activarà totes les mesures al seu abast per a evitar qualsevol classe de represàlia contra la persona que informi de bona fe.

Accés al canal

Si el que es vol comunicar és un dubte i/o suggeriment, aquest Canal Ètic NO és la via adequada per a fer-lo. Totes les consultes i/o propostes relatives al Sistema de Corporate Compliance establert en la companyia i que puguin sorgir en l’aplicació de normes i procediments interns, hauran de realitzar-se directament a la Compliance Officer de Fisiogestión mitjançant l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte compliance@fisiogestion.com.

Vetllant per la privacitat i la protecció de les dades personals

A Corporació Fisiogestión som conscients de la importància de complir amb la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades i de garantir, implantant les mesures tècniques i organitzatives adequades, un bon nivell de seguretat en el tractament que es fa de les dades que ens proporcionen els nostres pacients, usuaris i proveïdors.

En aquest sentit, totes les nostres entitats estan adherides al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals, reglament que voluntàriament ens auto imposem i que recull els criteris i les condicions exigides per establir unes bones pràctiques, orientades a garantir els estàndards de referència en el tractament de dades de caràcter personal, en relació amb la salut de les persones.

Per a qualsevol consulta sobre el tractament que Corporació Fisiogestión fa de les dades personals, disposem d’una Delegada de Protecció de Dades que esdevé referent intern en la matèria. És l’encarregada d’informar i assessorar als responsables i encarregats del tractament de dades personals sobre les seves obligacions, així com de supervisar el compliment i la correcte aplicació de la política interna en matèria de protecció de dades: assignació de responsabilitats, conscienciació i formació del personal i la realització d’auditories. També actuarà com a interlocutora de la Corporació amb els titulars de les dades, perquè aquests puguin exercir els seus drets, i cooperarà amb les autoritats públiques de control en allò que sigui necessari. Per a contactar-hi, s’ha habilitat l’adreça corporativa dpd@fisiogestion.com.

Corporació Fisiogestión al servei públic

A Corporació Fisiogestión posem a disposició dels nostres pacients totes les disciplines que es poden necessitar per a la rehabilitació física de la persona. Des de serveis de fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, rehabilitació respiratòria, incontinència urinària, maternitat i postpart, osteopatia, dietètica, acupuntura, salut mental, estimulació cognitiva i podologia, fins a serveis de formació al cuidador i als professionals de l’àmbit sanitari.

Aquests tractaments rehabilitadors es realitzen en diferents modalitats: serveis ambulatoris (de manera presencial en els centres corporatius), serveis domiciliaris i serveis online, que ens permeten adaptar-nos a les necessitats dels nostres pacients.

Addicionalment als tractaments individuals, hem iniciat una nova modalitat en grup, anomenada de manteniment, a través de la qual els usuaris poden mantenir la seva forma física o millorar-la mitjançant un entrenament controlat i adaptat a les seves necessitats individuals, dirigit per fisioterapeutes especialitzats en aquesta modalitat. Com a assessors de salut que som, un cop finalitzat el tractament rehabilitador, recomanem a cada pacient el tipus de manteniment més adequat a les seves capacitats.

També, i adreçat a les persones que volen millorar el seu rendiment físic, comptem amb la Unitat de l’Esport i re-entrenament del moviment, on els nostres especialistes, després d’una valoració i diagnòstic personalitzat, treballaran per tractar lesions esportives, per prevenir o evitar recurrència en lesions i/o per la readaptació a l’esport de baix o alt rendiment després d’una lesió.

Corporació Fisiogestión presta els seus serveis tant a les diverses administracions públiques de l’estat espanyol, com a entitats privades, mútues i a entitats gestores d’accidentats de trànsit, i també a pacients particulars.

La nostra activitat assitencial

Corporació Fisiogestión al servei del sector públic, dona assistència a la societat sense exclusions, a diferents comunitats autònomes de l’Estat Espanyol. A Catalunya, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut); a Madrid, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS); a les Illes Balears, a través del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT); a Castella-Lleó, a través de Sanidad de Castilla y León (SACYL); i a Astúries, a través del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Com a adjudicataris de contractes que ens vinculen amb l’activitat pública, ens comprometem a complir els acords i actuar de manera responsable, creant la confiança necessària com a eix fonamental de la relació; a gestionar la nostra activitat amb eficiència, transparència i sostenibilitat, centrant els nostres esforços en prestar un servei de qualitat, optimitzant la gestió de tots els nostres recursos; i aportar innovació, implicació i transparència en la gestió, apel·lant a la corresponsabilitat i al compromís ètic i de respecte a la legalitat, vetllant per la qualitat dels nostres serveis i productes.

Tots els nostres centres i serveis sanitaris, sigui quin sigui el seu nivell, categoria o titularitat, compten amb l’autorització administrativa de funcionament i l’acreditació de centres de recuperació, reconeixement que dona el Departament de Salut, i que atorga per resolució el director o la directora general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris d’aquest departament. L’autorització administrativa atorga el permís per posar en funcionament un centre sanitari i per autoritzar tots els nostres serveis i especialitats. L’acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s’incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l’organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori. Amb aquesta acreditació es certifica que una organització sanitària ha assolit el nivell de qualitat i competència necessaris per esdevenir proveïdor del Servei Català de Salut i per realitzar la seva activitat sanitària. Aquesta acreditació es renova periòdicament verificant que compleix amb els estàndards exigibles.

Compromesos amb la qualitat

En la seva aposta per la qualitat, tots els nostres centres estan certificats amb la norma ISO 9001:2015. Distintiu de la voluntat de millora contínua i el compromís de proporcionar serveis de qualitat als nostres clients.

L’abast de la certificació és:

 • Rehabilitació física en l’àmbit ambulatori.
 • Rehabilitació física en l’àmbit domiciliari.
 • Tractament de logopèdia en l’àmbit ambulatori.

Contractes amb el Servei Català de la Salut

A continuació publiquem la relació de contractes que Corporació Fisiogestión ha subscrit amb el Servei Català de la Salut i que es troben vigents al 2021:

Els nostres serveis

Com a entitat privada amb vocació de servei públic, garantim l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, “en qualitat d’asseguradora pública”.

Oferim als nostres pacients una assistència de qualitat, vetllant per la seva salut, el respecte a la seva opinió i participació en el seu procés de recuperació, tot garantint el dret a la intimitat i la dignitat de la persona, generant confiança i oferint un servei proper.

Serveis assistencials de Qualitat

Què oferim als nostres pacients?

 • Tracte personalitzat.
 • Atenció integral a la persona.
 • Bona ubicació i accessibilitat a tots els nostres centres assistencials.
 • Àmplia disponibilitat horària.
 • Centres amb Certificació de Qualitat ISO 9001:2015.
 • Compromís dels nostres professionals a oferir la millor assistència.
 • Possibilitat de tractaments ambulatoris, domiciliaris i en línia.

En qualitat d’entitats adjudicatàries d’activitat pública, prestem els serveis assistencials al CatSalut en els següents àmbits i modalitats:


En els nostres centres

Tots els tractaments per a la Rehabilitació integral de la persona

En el domicili

Pioners i màxims referents de la rehabilitació domiciliària

Online

La plataforma iCF és el centre virtual interactiu. Un espai personalitzat a l’usuari, amb les eines necessàries per a completar els tractaments des de casa.

Atenció al pacient

CALL CENTER

Tots els nostres serveis assistencials compten amb una sèrie de recursos de suport a l’activitat que milloren l’atenció als nostres pacients, format per un equip de professionals especialitzat a oferir un servei global d’atenció al client.

Gestión clínica Gestió clínica informatitzada

Aprofitem els últims avanços tecnològics per al desenvolupament d’eines i projectes orientats a la cerca de l’excel·lència en tots els nostres serveis.

 • TIC per a la gestió clínica.
 • TIC per a la rehabilitació i la formació:
  • Plataforma iCF.
  • Apps disponibles per a mòbils.

Innovació i millora continua

Equip multidisciplinari dedicat a l’anàlisi i millora contínua dels processos. Invertim esforç i recursos en la millora dels nostres mètodes de treball.

Espera activa

Addicionalment, conscients que quan un no es troba bé, el temps d’espera per a iniciar el tractament pot ser complicat, Corporació Fisiogestión posa a la disposició dels seus pacients una col·lecció de fulls informatius per a fer d’aquest període un temps “actiu” d’espera. L’objectiu és que els nostres pacients puguin seguir una sèrie de recomanacions i exercicis que l’ajudaran a gestionar el dolor, evitar mals hàbits i preparar-se per a iniciar la rehabilitació en les millors condicions possibles.

ESPERA ACTIVA és la nostra col·lecció de fulls informatius d’educació sanitària per a pacients que estan en espera d’iniciar el seu procés de rehabilitació.

Memòria i resultats

Dades econòmiques

Amb esperit de transparència, posem a la disposició de la ciutadania la informació de la nostra activitat anual

Consulta la nostra memòria corporativa

Contractació de serveis

PERFIL DEL CONTRACTANT

A la Corporació Fisiogestión apliquem criteris d’objectivitat, transparència i imparcialitat en la selecció dels nostres proveïdors, evitant conflictes d’interès o favoritismes. Així mateix, garantim als nostres proveïdors una relació basada en el respecte, la integritat i l’honestedat; exigint-los el compliment del nostre Codi Ètic en les relacions amb nosaltres i en totes aquelles actuacions realitzades per a la Corporació o en nom seu.

D’acord amb la voluntat de prevenir conductes que, a més de ser susceptibles de donar lloc a un possible delicte, resulten clarament contràries als valors de la Corporació, comptem també amb una “Política Anticorrupció”, amb pautes d’actuació per a tots els nostres membres. La nostra voluntat no és altra que la de contribuir al desenvolupament i consolidació de polítiques comercials èticament sostenibles, l’erradicació de la corrupció en els negocis i el manteniment de la competència lliure i lleial en el mercat.

Prevenció del blanqueig de capitals

La gran majoria de les legislacions del món, entre elles la nostra, contenen lleis contra el blanqueig de capitals (BC) i el finançament del terrorisme (FT).

Corporació Fisiogestión, tot i no tenir la condició de subjecte obligat de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, compta amb el procediment “Principis de Prevenció en matèria de prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme per tal d’aplicar les mesures de diligència deguda, susceptibles de dotar de major transparència a les operacions econòmiques que realitzem amb els nostres proveïdors, clients i d’altres contraparts.

Guiant-nos per aquest objectiu, per a la Corporació és indispensable:

 • Entaular relacions de negoci únicament amb clients i proveïdors amb activitat i recursos econòmics d’origen lícit.
 • No realitzar cap acció que pugui anar en contra de la normativa nacional o internacional en matèria de prevenció de blanqueig de capital i finançament del terrorisme.
 • Demanar informació clara sobre els tercers, les formes de pagament i la identitat de la persona o entitat que efectua el pagament.
 • Documentar meticulosament les operacions rellevants.
 • Posar especial atenció davant de conductes que puguin estar relacionades amb activitats de blanqueig de capitals o finançament de terrorisme i, si escau, posar-les en coneixement de la Compliance Officer corporativa.

I, per tant, esperem la mateixa actitud diligent de tots els nostres proveïdors i socis de negoci.

CORPORACIÓ FISIOGESTIÓN COM A PROVEÏDOR DE SERVEIS

Ens comprometem a competir en els mercats de forma lleial, impulsant la lliure competència en benefici dels consumidors, evitant qualsevol conducta contrària a la legislació aplicable en matèria de competència. Amb aquesta voluntat, a Corporació Fisiogestión disposem d’una Guia d’actuació en les relacions amb el Sector Públic que, a més de les disposicions de la Política Anticorrupció, han de dur a terme tots els empleats de totes les societats, centres i entitats assistencials que composen Corporació Fisiogestión, quan tinguin relació amb qualsevol membre del Sector Públic.

Així mateix, participem en la creació de sinèrgies i dinàmiques de col·laboració entre les diverses entitats del sector per aconseguir un sistema sanitari que respongui a les necessitats i requeriments de la societat. Per l’exercici de la governança de l’entitat en les seves relacions amb l’Administració, la Corporació Fisiogestión està inscrita en el Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció 3290, i ha subscrit el Codi de conducta comú de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya.

Responsabilitat Social Corporativa

A Corporació Fisiogestión entenem la Responsabilitat Social com un compromís integral, més enllà de qualsevol obligació legal o actuació filantròpica, per contribuir a la millora del entorn social, econòmic i ambiental; així creem valor tant econòmic com també social. Els nostres plans estratègics inclouen objectius que ens permeten avançar en aquest projecte, buscant un model d’organització encara més responsable i compromesa.

La nostra manera de materialitzar la Responsabilitat Social és aplicant-la en totes les àrees i processos corporatius, per així beneficiar a tots els nostres grups d’interès: equip humà, socis, clients, pacients, proveïdors, sector sanitari i comunitat. Mitjançant aquest projecte incrementem el sentiment de pertinença a la Corporació i aconseguim un impacte de millora davant de tot el nostre entorn social.

Consulta la nostra Memòria Social Corporativa