fbpx

1. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

 

La regulació de conceptes com transparència, accés a la informació, bon govern i govern obert, recollits a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, neix de la necessitat de donar eines als ciutadans, destinataris finals dels serveis públics d’interès general, per tal de conèixer quines són les funcions de les administracions, com es duen a terme i sobretot, amb quins recursos.

Per tal de garantir el principi de qualitat en l’actuació de l’Administració Pública Catalana i de les entitats vinculades o prestadores de serveis públics, és necessari demanar que l’actuació de les administracions sigui clara i transparent, i que en tot moment es garanteixi el dret d’accés a la informació per part del ciutadà.

Corporació Fisiogestión incorpora aquest apartat de Transparència i Bon Govern a la seva web amb aquesta finalitat. Perquè la societat conegui quina és la seva activitat, la seva gestió i les persones que la conformen. De forma gradual, aquest s’anirà actualitzant i s’aniran afegint nous continguts d’interès.

 

 

2. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

 

LA NOSTRA HISTÒRIA:

1970 neix la Corporació Fisiogestión.

Els socis fundadors, Alberto Núñez, Pieter Van’t Blik, i José Vicente Querol, inicien el seu projecte d’ajuda a les persones a través de la prestació dels serveis de fisioteràpia en un petit centre ubicat a la Gran Via de Barcelona.

La dècada dels 80: la consolidació de la Corporación.

L’èxit de pacients que acudien a aquell primer centre va anar seguit per l’increment de la seva presència dins de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb l’obertura de nous centres com el de l’Hospitalet, Passeig de Gràcia i el de Diagonal i amb l’especialització dels seus serveis ambulatoris en la recuperació funcional. Comptant ja, entre els seus clients, amb importants entitats com l’Insalud i les asseguradores de salut més importants de Catalunya.

El 1987, s’assoleix una nova fita per a la Corporació, un fet que va suposar una nova dimensió empresarial, el desenvolupament del nou model de gestió dels serveis de rehabilitació domiciliaria. Aquest model ha demostrat la seva eficiència al llarg dels anys, ja que compatibilitza tres aspectes fonamentals, com són les millores assistencials, socials i econòmiques per als diversos usuaris i els compradors de serveis. La important implantació territorial ha confirmat aquest èxit.

En els anys 90 va tenir lloc una important expansió territorial que va iniciar ampliant la seva presencia a Catalunya, donant cobertura a les províncies de Girona i Lleida, i posteriorment a altres llocs de la geografia espanyola, com la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Astúries, Ceuta i Balears. Gràcies al nostre sistema extrapolable, Fisiogestión a més d’obrir serveis de nova creació, estableix aliances amb entitats sanitàries ja implantades en cada zona, aportant el seu sistema de gestió i la seva experiència àmpliament demostrable dins del sector de la rehabilitació.

D’altra banda, es va portar a terme una important reordenació de la gestió dels serveis de rehabilitació, introduint-se múltiples elements de mesura objectivables, aplicant sistemes punters de classificació de pacients i introducció d’estàndards de sessions i diversos canvis estructurals en la Corporació, per donar resposta a noves necessitats i demandes de la població, entre les més destacables, sens dubte, la introducció de noves línies de serveis, com la rehabilitació geriàtrica, la logopèdia i l’atenció integral a la dona.

Paral·lelament a aquest creixement assistencial es crea tota una estructura de suport, els Serveis Centrals. Amb la creació d’aquesta nova estructura, Fisiogestión aconsegueix integrar el seu sistema de gestió administratiu i assistencial, dotant a la Corporació de tots els mecanismes de suport en la implantació del nostre model, abastint-lo de mecanismes de suport, control i supervisió de l’activitat, d’avaluació de la qualitat, de plans d’auditoria i de la incorporació de les noves tecnologies d’informació i comunicació necessàries.

Al llarg dels anys s’han produït importants canvis en el model de societat, el creixement de l’esperança de vida ha modificat els perfils patològics i ha incrementat les patologies cròniques, l’augment del nivell cultural de la població ha elevat l’exigència en la qualitat assistencial i com a conseqüència d’aquestes noves realitats s’ha fet necessari aplicar mesures de racionalització mitjançant polítiques de qualitat, sistemes d’avaluació de resultats i la implementació de noves eines a disposició dels usuaris per satisfer la seva demanda. Fisiogestión treballa contínuament des de l’R+D+I per analitzar aquestes noves necessitats i adaptar els nostres processos. Canvis en el procés de derivació com el Call Center, disposició de serveis complementaris a la rehabilitació presencial des d’una plataforma interactiva com és l’iCF, informació i participació constant amb l’usuari des de les xarxes socials o incorporacions de metodologies de millora continua en la nostra manera de fer com les 5’s.

Aquests canvis responen al nostre repte actual com a institució, evolucionar amb la societat, incorporant les noves tecnologies i adaptar-nos a les peculiaritats de cada territori on treballem, mantenint la qualitat dels serveis al primer nivell i gestionar-ho amb la màxima eficiència. I com ens va indicar el nostre fundador, Albert Núñez, “Hem de seguir treballant amb la mateixa honestedat, coherència, rigor i professionalitat i amb la certesa que la tasca ben feta té al final la seva recompensa”.

Missió

Rehabilitar i educar a persones, tot contribuint a la promoció de la salut.

Visió

Ser un referent de la recuperació de les persones, mitjançant la proximitat, servei i tracte personalitzat, amb un equip humà cohesionat i compromès amb la societat.

Valors

Credibilitat
Compromís
Millora contínua

PLA ESTRATÈGIC

 

El Pla Estratègic Corporatiu és l’eina que recull el que l’organització projecta per al compliment de la seva missió i aconseguir la seva pròpia visió; expressant el disseny i la construcció del futur corporatiu. La seva temporalitat és triennal.

Metodològicament s’estableixen uns objectius estratègics que han de donar resposta a les cinc perspectives establertes:

 • Mercat / Clients
 • Persones
 • Societat
 • Eficiència operativa
 • Resultats econòmics – financers

 

 

Visió de Futur

 

ESTRUCTURA

 

Corporació Fisiogestión és una denominació comercial que agrupa un seguit d’empreses de rehabilitació que desenvolupen la seva activitat a través de més de 30 centres assistencials establerts en diverses comunitats del territori espanyol, amb els recursos materials i personals suficients i adequats per a la prestació d’una assistència sanitària i recuperadora de qualitat.

Les entitats que componen la Corporació centren els seus serveis assistencials en tres àrees: rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia. D’altra banda trobem dues àrees que presten els serveis transversals de gestió, sota la política i l’estratègia corporativa de Corporació Fisiogestion a totes les entitats assistencials del grup.

 

 

EMPRESES

Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia, S.A.
Corporación de Administración Sanitaria, A.I.E.
Fisio Girona, S.A.
Fundació Espai Salut
Institut Logopèdic de Barcelona, S.A.
Instituto de Rehabilitación Médica, S.A.
Instituto de Rehabilitación La Bañeza, S.A.
Instituto de Rehabilitación Astur, S.A.
Kinesiterapia, S.A.
Orts-Valt, S.L.
Serveis Ilerdenses de Rehabilitació, S.A.
Servicios de Fisioterapia, S.A.
Sociogeriatria, S.A.
Sociosanidad, S.A.

 

 

CENTRES

CF Diagonal
CF Sant Gervasi
CF Roger de Llúria
CF Sant Martí 22@

CF Badalona
CF Hospitalet de Ll.
CF Pineda
CF Martorell
CF Sant Boi
CF Igualada
CF Manresa
CF Solsona
CF Terrassa
CF Mollet

CF Girona
CF Anglès
CF Arbúcies
CF Blanes
CF Cassà de la S.
CF Roses
CF Hostalric
CF Sant Hilari
CF Sta. Coloma de F.

CF Lleida
CF León
CF Palma de Mallorca
CF Gijón
CF Avilés
CF Plaza España
CF Cea Bermúdez
CF Alcobendas
CF Getafe

CF Toni Bové Via Augusta

CF Toni Bové Consell de Cent

 

 

 

Mapa

 

 

 


 

IDENTIFICACIÓ D’ALTS CÀRRECS: la pressa de decisions.

 

Comitè de Direcció

 

El comitè de direcció és l’òrgan corporatiu que té com a principals funcions la gestió operativa i projectar la corporació cap al futur, orientant-se a la consecució dels objectius globals establerts pel pla estratègic i la junta d’accionistes.

El comitè de direcció es reuneix mensualment per tractar tots els afers que es considerin oportuns. L’import de les retribucions del comitè de direcció en l’exercici 2018 és de 323.939 €.

 

3. LA NOSTRA ACTIVITAT

 

La Corporació posa a disposició de les persones totes aquelles disciplines que es poden necessitar per a la recuperació, la cura del cos i de la ment de la persona: Fisioteràpia, Logopèdia, Teràpia ocupacional, Rehabilitació respiratòria, Incontinència urinària, Maternitat i postpart, Osteopatia, Dietètica, Acupuntura, Salut mental, Estimulació cognitiva, Podologia i Formació al cuidador, sempre des de tractaments personalitzats, amb protocols terapèutics ben definits i la incorporació de les noves tecnologies.

Aquests tractaments es realitzaran a través de serveis ambulatoris, de manera presencial en els nostres centres corporatius, serveis domiciliaris o de manera online, segons les necessitats dels nostres pacients. Addicionalment, hem posat a la seva disposició una nova modalitat de tractaments en grup, anomenada de manteniment, a través de la qual, els nostres usuaris poden mantenir la seva forma física o millora-la mitjançant un entrenament, controlat i adaptat a les seves necessitats individuals, dirigit per fisioterapeutes especialitzats en aquesta modalitat.

 

 

Tipologies

 

 

L’activitat pública

Corporació Fisiogestión presta serveis per les diverses administracions públiques de l’Estat espanyol.

 

L’activitat pública

 

A Catalunya, diverses entitats de la Corporació són adjudicatàries de contractes amb l’Institut Català de la Salut. Aquests contractes que ens vinculen amb l’activitat pública són:

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/Centre-Ripolles-de-Rehabilitacio-SL-i-FisioGirona-SA-UTE-Lot-G1-Ripolles

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/CRFF-i-Fisioterapia-Lot-B2-Barcelona-ciutat.-BCN-Esquerra

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/Fisio-Girona-SA-Lot-G2-Alt-Emporda-Lot-G3-Girones-Lot-G4-Girones-Lot-G5-Selva-Interior-Lot-G6-Alt-Maresme-Selva-Maritima

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/Fisioterapia-INLOGO-i-CRFF-Lot-B5-Barcelona-ciutat-BCN-Litoral

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/Fisioterapia-SA-Lot-C2-Bages-Solsones-Lot-B20-Maresme

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/Fundacio-Privada-Bertran-Seva-per-a-la-gestio-de-serveis-sanitaris-i-socials-CERVA-SA-i-Fisioterapia-SA-RH-12-UTE-Lot-B13-Valles-Oriental-Central

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/UTE-ACERF-a-Lot-B4-Barcelona-Nou-Barris-Sant-Andreu

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/UTE-CMC-I-Fisioterapia-Lot-B14-Baix-Valles-i-Valles-Occidental

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/UTE-Fisioterapia-i-Inlogo-Lot-B7-Delta-Litoral-Lot-B8-Baix-Llobregat-Nord

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/UTE-Fisioterapia-Servicios-Fisioterapia-INLOGO-i-CRFF-Lot-B3-Barcelona-ciutat.-BCN-Dreta

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/UTE-Kine-Inlogo-i-Fisioterapia-Lot-B6-LHospitalet-El-Prat

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/UTE-LEivax-Iriteb-Centre-Rehabilitacio-Gramanet-i-Fisioterapia-Lot-B15-Barcelones-Nord-1-Lot-B16-Barcelones-Nord-2-Lot-B17-Barcelones-Nord-3-Lot-B18-Barcelones-Nord-4

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/UTE-Sant-Josep-i-Fisioterapia-Lot-C1-Anoia

 

L’activitat privada

Des de la Corporació també es porta a terme la prestació de serveis privats per a mútues i entitats gestores d’accidentats de trànsits.

Amb la finalitat d’oferir als pacients serveis de màxima proximitat al seu domicili, Corporació Fisiogestión compta amb un ampli nombre de centres associats, per tot el territori nacional. Els centres associats a Corporació Fisiogestión ofereixen als pacients la mateixa qualitat de servei i les mateixes prestacions que els centres propis. L’atenció als diferents usuaris es fa des del Call Center de la Corporació Fisiogestión. Per garantir el mateix nivell de qualitat en els serveis prestats pels centres col·laboradors, des de la Corporació es gestiona un servei d’auditories internes que certifiquin que això sigui així. Entre alguns dels nostres Clients Privats, es troben:

 

Memòria

Consultar la darrera memòria corporativa en el següent enllaç:
https://www.fisiogestion.com/wp-content/uploads/2021/04/DOCFG-98R00_Memoria-corporativa_CAT_2020.pdf

 

 

 

4. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

 

Corporació Fisiogestión avança d’una manera responsable i compromesa amb la societat. Amb aquest objectiu desenvolupem projectes interns per a la millora personal i professional dels nostres treballadors i externs fonamentats en accions de promoció, prevenció i millora de la qualitat de vida de diferents col·lectius.

Projectes Interns

Preocupant-nos pels nostres treballadors i donant prioritat a aquelles accions internes de promoció, igualtat, comunicació interna i conciliació de vida familiar i laboral. Amb accions com:

 • Ampliació del permís de maternitat de 16 a 18 setmanes.
 • Complementació de les pagues extres generades durant el descans de maternitat/paternitat.
 • Possibilitat de canviar l’horari de treball sense disminució de la jornada.
 • Possibilitat de gaudir d’excedències voluntàries amb reserva de lloc de treball en períodes estivals.
 • Gestió de la documentació de la prestació per maternitat/paternitat.
 • Gratificació per matrimoni.
 • Complementació d’incapacitat temporal.

Projectes Externs

Projectes Externs

Accions colaboratives destinades a:

1. A posar a disposició de familiars i cuidadors, associacions de malalts i d’altres entitats d’àmbit social, el programa Cuidar-se per cuidar, amb un contingut i unes dinàmiques de grup destinades a preparar al cuidador, física, mentalment i emocionalment a través de la importació de tallers amb la finalitat de millorar la qualitat de vida, tant de pacients amb dependència com dels seus cuidadors.

 • Mobilització i transferències de pacients.
 • Facilitar la vida amb productes de suport.
 • Tu t’has de cuidar.
 • Habilitats comunicatives que ens apropen.
 • Adaptar la dieta per evitar la disfàgia.
 • Prevenció de caigudes.

Mòduls disponibles

 

2. A participar en l’àmbit de la investigació: investigació centrada en la pràctica clínica mitjançant estudis observacionals que ens permeten generar coneixement i augmentar la comprensió en l’àmbit científic de la nostra especialitat.

3. A liderar i participar en projectes d’altres entitats, tant publiques com privades:

Col·laborant amb universitats en l’intercanvi de coneixement i projectes comuns.

 

Col·∙laborant amb universitats

 

Divulgant informació sanitària a través del nostre Blog o mitjançant l’organització de xerrades a centres d’atenció primària, a entitats privades o a Escoles.

Organitzant seminaris en l’àmbit de la logopèdia amb l’objectiu de donar a conèixer eines per a pares, mestres i professionals sanitaris.

 • Entendre el THA a l’escola. Pautes d’actuació.
 • Com maximitzar la ment i les emocions dels nens mitjançant la dieta.
 • Com podem ajudar els nostres alumnes a estructurar el pensament?
 • Adaptacions metodològiques a l’aula amb nens dislèxics.
 • Activitats per ajudar el nen a potenciar les àrees implicades en el desenvolupament cognitiu, millorar el seu aprenentatge escolar i el seu desenvolupament personal.

 

INTERNACIONALMENT, Fisiogestion, participa amb el projecte CODYC (Comunidad Discapacidad y Cuidador), on es treballa amb les comunitats marginals que viuen en condicions de pobresa, capacitant a voluntaris que puguin atendre a les persones amb discapacitat i determinar les seves cures bàsiques.

 

 

Internacionalment

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies